Studenci  > Laboratoria  > Instrukcja BHP 


§1

 

 1. Studenci zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem BHP przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń.

 2. Studenci przystępują do ćwiczenia w stanie psychofizycznym zapewniającym bezpieczne wykonanie ćwiczenia.

 3. W przypadku, gdy stan psychofizyczny studenta nie zapewnia bezpiecznego wykonania ćwiczenia, student ma obowiązek odstąpić od wykonywania ćwiczenia, a jeżeli tego nie zrobi prowadzący wyklucza studenta z zajęć

 

§2

 

 1. Przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczenia studenci zostają poinformowani przez prowadzącego ćwiczenia o umiejscowieniu wyłącznika głównego oraz innych wyłączników umożliwiających wyłączenie napięć podawanych na stanowisko na wypadek sytuacji opisanej w § 6.

 2. Uszkodzenia wyposażenia stanowiska stwierdzone w wyniku oględzin studenci zobowiązani są zgłosić prowadzącemu ćwiczenia.

 

§3

 

 1. Używanie przyrządów powinno być zgodne z instrukcjami ich obsługi i/lub uwagami prowadzącego ćwiczenia.

 2. Pomiary należy wykonywać zgodnie z instrukcją ćwiczenia i/lub według zaleceń prowadzącego.

 3. Nie wolno manipulować ani zmieniać połączeń w układzie pomiarowym wtedy, gdy jest załączone zasilanie.

 4. Bez zgody prowadzącego nie dopuszczalne jest przenoszenie przyrządów, przyborów pomiarowych oraz wyposażenia między stanowiskami pomiarowymi.

 5. Nie wolno używać i manipulować przyrządami i wyposażeniem niezwiązanym bezpośrednio z aktualnie wykonywanym ćwiczeniem.

 6. Po wykonywaniu ćwiczenia nie wolno pozostawiać bez nadzoru włączonej aparatury.

 

§4

 

 1. Wszelkiego rodzaju załączenia i wyłączenia zasilania dokonywane są przez prowadzącego ćwiczenia lub studenta na ustne polecenie prowadzącego i w jego obecności, za wyjątkiem sytuacji opisanej w § 6.

 

§5

 

 1. Montaż układu pomiarowego i zmiany w układzie pomiarowym, a także demontaż mogą być przeprowadzone tylko za zgodą prowadzącego ćwiczenia.

 2. Nie wolno dotykać części wirujących maszyn i urządzeń.

 

§6

 

 1. W wypadku wystąpienia jakiejkolwiek awarii należy natychmiast wyłączyć układ pomiarowy z zasilania oraz powiadomić o tym prowadzącego ćwiczenia.

 2. W przypadku wystąpienia porażenia prądem należy:

  • wyłączyć układ pomiarowy z zasilania w celu uwolnienia porażonego spod działania prądu, lub jeżeli to nie jest możliwe w inny sposób uwolnić porażonego spod działania prądu

  • po uwolnieniu spod działania prądu przystąpić do udzielania pierwszej pomocy i powiadomić o wypadku prowadzącego ćwiczenia  

 3. Uwalnianie porażonego spod działania prądu i udzielanie pierwszej pomocy dokonuje każda osoba, która jest najbliżej porażonego.

 

  §7

 

Każdy student uczestniczący w zajęciach obowiązany jest poświadczyć fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem, własnoręcznym podpisem pod oświadczeniem.