Studenci  > Laboratoria  > Regulamin laboratorium 


 1. Każdy student rozpoczynający ćwiczenia zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym regulaminem.

 2. Grupa laboratoryjna podzielona zostaje na zespoły.

 3. Studenci przystępują do ćwiczeń punktualnie o wyznaczonej porze, są zobowiązani do przygotowania literaturowego z zakresu wyznaczonego przez temat ćwiczenia.

 4. Warunkiem realizacji ćwiczenia jest pozytywna ocena z przygotowania teoretycznego oraz przedłożenie sprawozdania z poprzednio realizowanego ćwiczenia.

 5. Po zmontowaniu układu pomiarowego włączenie źródła zasilania może nastąpić tylko po uprzednim sprawdzeniu poprawności połączeń przez prowadzącego. Po każdorazowej modyfikacji układu połączeń prowadzący ponownie sprawdza ich prawidłowość.

 6. Prowadzący może wykluczyć studenta z zajęć podczas realizacji ćwiczenia, jeżeli stwierdzi u niego brak podstawowych wiadomości lub jeśli student nie wykaże zainteresowania wykonywanym ćwiczeniem pomimo uzyskania zaliczenia z przygotowania literaturowego.

 7. Sprawozdanie należy wykonać na arkuszu formatu A4. Sprawozdanie powinno zawierać schematy z opisem, tabele z wynikami pomiarów, wyniki obliczeń i wykresy oraz wnioski.

 8. Ćwiczenie zaległe z powodu nieobecności usprawiedliwionej należy odrobić w normalnym toku ćwiczeń z innym zespołem w możliwie krótkim terminie. Po odrobieniu ćwiczenia nieobecność traktowana jest jako niebyła. Nieobecność nieusprawiedliwiona będzie traktowana jako ćwiczenie nie zaliczone.

 9. Zaliczenie zajęć laboratoryjnych następuje na podstawie wyników zaliczeń poszczególnych ćwiczeń.

 10. Studenci odpowiadają materialnie za szkody wyrządzone w laboratorium. W razie trudności ustalenia winnego odpowiada cały zespół.

 11. W czasie wykonywania ćwiczeń studenci zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa pracy z urządzeniami elektrycznymi oraz stosowania się do poleceń prowadzącego.