Działalność naukowo-badawcza  > Publikacje 


- Rok 2001

- Rok 2002

- Rok 2003

- Rok 2004

- Rok 2005

- Rok 2006

- Rok 2007

Rok 2001

Książki

Paczyński P.,Metrologia techniczna. Przewodnik do wykładów, ćwiczeń i laboratoriów. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2001.

 

Artykuły

 1. Cellary A.: „Uproszczona metoda pomiarów walcowości metodą wielopunktową”. Konferencja Naukowo–Techniczna MANUFACTURING M’01 „Współczesne problemy wytwarzania”, 8 9 listopad 2001r., tom 2 str. 133 141. (publikacja oryginalna, materiały konferencyjne, publikacja recenzowana, udział własny 100%).

 2. Cellary A.: „Dobór parametrów dla wielopunktowych metod pomiarów błędów kształtu powierzchni walcowych”. Materiały Krajowego Kongresu Metrologii KKM’2001, 24–26.04.2001, t.I, str. 223–226

 3. Chajda J.: „Sylwetka inżyniera mechanika XXI wieku”. Inżynieria Maszyn. Wrocław 2001, zeszyt 4, zbiór: Człowiek, ekologia, środowisko. str.13–19

 4. Chajda J.: „Charakterystyka przyrządów pomiarowych w systemach produkcyjnych”. Materiały Konferencyjne: „Nowoczesne technologie w przemyśle obrabiarek i narzędzi MACH–TOOL 2001”, Poznań

 5. Chajda J.: „Nowoczesna materologia wielkości geometrycznych na przykładzie współrzędnościowej techniki pomiarowej”. Materiały Konferencji MEZURA–AUROMECON 2001, str. 97 – 102

 6. Chajda J.: „Sylwetka inżyniera mechanika XXI wieku”. SIMP Wielkopolski 2001 nr 4, str. 11–14

 7. Chajda J.: „Współczesna metrologia wielkości geometrycznych i charakterystyka przyrządów pomiarowych w systemach produkcyjnych”. Materiały Konferencji MANUFACTURING M’01. Poznań 2001 tom II, str. 97–121

 8. Chajda Jan, Gazdecki A.: „Nadzór na wyposażeniem pomiarowo–kontrolnym”. Zeszyty Naukowe, Inżynieria Maszyn, rok 5, Zeszyt 3–4 str. 110 – 130

 9. Chajda J., Swornowski P.: „Metoda wyznaczania dokładności oprogramowań współrzędnościowej maszyny pomiarowej”. str. 85–93. Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji, KBN PAN, Poznań, 2/2001

 10. Chuchro Z., Jermak Cz.J.: „Pneutronik B25 i B50 – nowa generacja pneumatycznych przyrządów do pomiarów długości”. Konferencja „Manufacturing 2001”, Poznań 8–9.11.2001, Materiały konferencyjne t. 2, s. 155–160

 11. Chuchro Z., Jermak Cz.J.: „Pneutronik B25 i B50 – nowe pneumatyczne przyrządy do pomiarów długości”. Krajowy Kongres Metrologii „KKM 2001”, Warszawa 24–27.06.2001, Materiały Kongresu, tom. 1, s. 239–242

 12. Gazdecki A.: „Plany kontroli jakości w systemie zapewnienia jakości”. IX Konferencja Metrologiczna w Technikach Wytwarzania Maszyn. Częstochowa 2001, tom I, str. 109–118

 13. Gazdecki A.: „Zasady zarządzania jakością wg ISO 9001:2000”. Materiały konferencji: „Zarządzanie jakością w małych i średnich przedsiębiorstwach”. XXVI Wielkopolskie Dni Jakości., Poznań 2001

 14. Gazdecki A.: „Dokładność kinematyczna zazębień ewolwentowych”. Konferencja Naukowo–Techniczna MANUFACTURING M’O1. Współczesne problemy wytwarzania. Poznań 2001, tom 2, str. 161–168

 15. Gazdecki A.: „Możliwości pomiaru kół zębatych”. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2001, Mechanika – z.5, str. 49–57

 16. Grzelka M: „Analiza błędów powstających w procesie pomiaru koła zębatego na współrzędnościowej maszynie pomiarowej i ich wpływu na wyniki pomiaru”. Krajowy Kongres Metrologii: Metrologia u progu Trzeciego Millenium, Politechnika Warszawska, Warszawa, 24 – 27 czerwca 2001 r, tom I, s. 235–238

 17. Grzelka M.: „Analiza metrologiczna błędów kół zębatych mierzonych z wykorzystaniem współrzędnościowej techniki pomiarowej”. IX Konferencja Naukowo–Techniczna: Metrologia w technikach wytwarzania maszyn, Politechnika Częstochowska, Częstochowa, 17 – 19 września 2001 r. tom 2, s. 449–460

 18. Grzelka M.: „Ocena metrologiczna błędów i ich wpływu na wyniki pomiaru kół zębatych z wykorzystaniem współrzędnościowej techniki pomiarowej”. Konferencja Naukowo–Techniczna Measurement współczesne problemy wytwarzania M’01, Politechnika Poznańska, Poznań 8–9 listopada 2001 r. Tom 2 s.169–178

 19. Grzelka M.: „Analiza wpływu odchyłek wykonawczych koła zębatego na błędy ich wyznaczenia” Zeszyty Naukowe politechniki Rzeszowskiej MECHANIKA z.57 Konferencja Naukowo–Techniczna Koła Zębate: Warstwa wierzchnia, wytwarzanie, pomiary, eksploatacja, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów, 15 listopada 2001 r., ss. 69–78

 20. Jermak Cz.: „Parametry geometryczne czoła dyszy pomiarowej jako czynnik kształtujący właściwości metrologiczne pneumatycznych przetworników długości”. Materiały IX Konferencji naukowo–technicznej „Metrologia w technikach wytwarzania” ,Częstochowa 2001, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, tom 1, s. 47–54

 21. Jermak Cz. J., Rucki M.: „Pneumatic Injector as a Length Measuring Sensor”. „Strojnícky Časopis” nr 1, R. 52, 2001, s. 32–38

 22. Jermak J., Rucki M.: „The Advantageous Statical Metrological Properties of the Pneumatic Sensor with Two Skewed Nozzles”. Proceedings of the 3rd International Conference “Measurement 2001”, Slovak Academy of Sciences, Smolenice 2001, s. 143–146

 23. Jermak J., Rucki M.: „Metrological Properties of Pneumatic Gauge with a Capillary Inlet Nozzle”. „Strojnícky Časopis” nr 3, R. 52, 2001, s. 139–146

 24. Jermak Cz. J., Rucki M.: „Ocena wpływu geometrii zespołu dysza pomiarowa – przesłona na charakterystyki metrologiczne czujnika pneumatycznego”. Konferencja „Manufacturing 2001”, Poznań 8–9.11.2001, Materiały konferencyjne t. 2, s. 179–186

 25. Jędrzejczak P., Mościcka–Grzesiak H., Cellary A., Chajda J., Fleszyński J.: „Stereometric analysis of silicone elastomer degradation resulting from partial discharges. International conference on advances in processing, testing and application of dielectric materials. Wrocław, september 17–19, 2001r., str. 240 243

 26. Możejko E., Gazdecki A.: „Doświadczenia we wdrażaniu systemu zarządzania jakością metodą procesową w „AWA–TW”. Konferencja Naukowo–Techniczna MANUFACTURING M’O1. Współczesne problemy wytwarzania. Poznań 2001, tom 2, str. 329–336

 27. Pollak K., Wieczorowski M.: „KELCH – czyli jak ustawiać narzędzia skrawające”. Mechanik, 5–6/2001, str. 375

 28. Ptaszyński, L.Różański, R. Staniek: „Badanie odkształceń termicznych frezarek o budowie modułowej typu FS”. Konferencja Naukowo–Techniczna „MANUFACTURING – Współczesne problemy wytwarzania”, Poznań 2001, t1, s. 141–148.

 29. Różański: „Komputerowe wspomaganie procesów syntezy systemów termografii e podczerwieni i badania ich cech metrologicznych”. Krajowy Kongres Metrologii, Warszawa 2001, t1, s. 163–166.

 30. Różański: ”Wykorzystanie radiacyjnych metod pomiaru temperatury w diagnostyce termicznej obiektów i urządzeń energetycznych”. Konferencja Naukowo–Techniczna „MANUFACTURING – Współczesne problemy wytwarzania”, Poznań 2001, tom 2, s. 229–236.

 31. Swornowski P.: „Badanie dokładności oprogramowań WMP na przykładzie wyznaczania równania okręgu”. Krajowy Kongres Metrologii KKM 2001. Metrologia u progu Trzeciego Millenium, Warszawa, 24–27.06.2001, str.475–478

 32. Swornowski P.: „Wyznaczanie dokładności oprogramowań WMP przy pomocy korpusu 3d”. IX Konferencja Naukowo–Techniczna „Metrologia w technikach wytwarzania maszyn”, Częstochowa, 17–19.09. 2001, str.535–540

 33. Swornowski P.: „Influence of method fitting on result of measurement”. Str.113–119. Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji, KBN PAN, Poznań, 2/2001

 34. Swornowski P.: „Błędy algorytmów oprogramowań współrzędnościowych maszyn pomiarowych”. Konferencja MANUFACTURING ’01, Poznań 8–9.11.2001, str. 237–242

 35. Twardowski P., Wieczorowski M.: „Najlepsze rozwiązanie do produkcji elektrod”. Forum Narzędziowe OBERON, 4/2001, str. 28–29

 36. Wieczorowski M.: „Chropowatość bez stresów. Nowy T1000 firmy HOMMELWERKE”. Forum Narzędziowe OBERON, 1/2001, str. 27

 37. Wieczorowski M.: „Optical followers – their fidelity in surface topography measurements”. Strojnicky Casopis. Journal of Mechanical Engineering, 1, 2001, str. 39–54

 38. Wieczorowski M.: „Mikroskopy firmy VISION Engineering”. Mechanik, 3/2001, str. 186–187

 39. Wieczorowski M.: „Wpływ drgań na wiarygodność pomiarów chropowatości powierzchni”. Materiały. Krajowy Kongres Metrologii: Metrologia u Progu Trzeciego Millenium, Warszawa, 2001, t.I, str. 255–258

 40. Wieczorowski M.: „Spiral sampling as a fast way of Data Acquisition in Surface To­po­graphy Measurements”. International Journal of Machine Tools & Manufacture, 41, 2001, str. 2017–2022

 41. Wieczorowski M.: „Theoretical assumption of spiral sampling”. Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji, Poznań, 2001, str.121–129

 42. Wieczorowski M., Cellary A., Chajda J.: „Topografia powierzchni jako odzwierciedlenie procesu wytwarzania”. Materiały Konferencji TPP’2001, t.II, str. 401–406

 43. Wieczorowski M., Cellary A., Chajda J.: „Koncepcja badań wiarygodności w pomiarach chropowatości powierzchni”. Materiały Manufacturing’01, Poznań, 2001, t.2, str. 243–250

 44. Wieczorowski M., Jermak J., Cellary A.: „An intelligent system for in–process surface roughness assessment of cylinder liners”. Proceedings of IInd International Conference on Advances in Production Engineering, APE’ 2001, p.I, str.443–452

 45. Poloszyk St.: „Termowizja aktywna w badaniach nieniszczących”. Materiały Manufacturing’01, Poznań, 2001, t.2, str. 221–228

 

 

Rok 2002

Artykuły

 

 1. AND MEASUREMENT SYSTEMS Volume IX – Number 3/2002 Kwartalnik PWN Warszawa 2002, str. 303–316.

 2. Chajda J., Mathia T.G., Wieczorowski M.: Fundational parameters of surface’s morphology – myth, illusion or reality..V Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Współrzędnościowa Technika Pomiarowa”.Bielsko Biała 25–27.04.2002 – wydrukowano na CD.

 3. Chajda J.: “Brief information about conversatoriu surface stereometry: measurement, research, application”. METROLOGY AND MEASUREMENT SYSTEMS Volume IX – Number 3/2002 Kwartalnik PWN Warszawa 2002, str. 317–319.

 4. Хухро З., Ермак Я.Ч., Руцкий М.: Пневматические приборы для измерения длины серииPneutronik– концепция и исследования.Printed Scientific Works NTU ŤHigh Technologies of Machine–Buildingť Vol. 1 (5), Ukraine, Kharkiv 2002, s. 417–421.

 5. Gazdecki A.: Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie wg ISO 9001:2000. Materiały konferencji: „Zarządzanie jakością w małych i średnich przedsiębiorstwach”. Wielkopolski Klub Jakości, Poznań 2002, str 8–11

 6. Grzelka M.: The accuracy of the gears’ measurement with the co–ordinate measuring machine.[w:] V–th International Scientific Conference Coordinate Measuring Technique, Akademia Techniczno–Humanistyczna w Bielsku Białej, Ustroń, 25 – 27 kwietnia 2002 r, zeszyty naukowe nr 3, ss. 75–83

 7. Grzelka M., Mądry Ł.:The analysis of the influence of the gear deviations on the error of their measurement, [w:] V–th International Scientific Conference Coordinate Measuring Technique, Akademia Techniczno–Humanistyczna w Bielsku Białej, Ustroń, 25 – 27 kwietnia 2002 r, zeszyty naukowe nr 3, ss. 85–90.

 8. Grzelka M.: Tocznosc izmierienija zubczatych koliec s pomoszczju koordinatnoj izmieritielnoj tiechniki, Ministry of Education &Science of Ukraine, National Technical University „Kharkiv Politechnical Institiut”, High technologies of machine–building, Printed scientific works NTU „KhPI” 1’2002, Kharkiv 2002, ss. 72–76.

 9. Grzelka M., Mądry Ł.: Mietodyka isliedowanija zubczatych koliec odnoctoronnym obkatom s simulacijej eliemientarnych otklonieni etalonnowo koliesa, izmieriennych na koordinatnij izmieritielnoj maszinie, Ministry of Education &Science of Ukraine, National Technical University „Kharkiv Politechnical Institiut”, High technologies of machine–building, Printed scientific works NTU „KhPI” 1’2002, Kharkiv 2002, ss. 77–81.

 10. Grzelka M.: Tocznosc opriedielienija cientra okrużnosci kak naczała koordinat pri izmierienii zubczatych koliec s pomoszcziju koordinatnoj izmieritielnoj tiechniki, High technologies: tendencies of development, Matters of the XII International Technical scientific seminar, National Technical University „Kharkiv Politechnical Institiut”, Kharkiv – Ałuszta 12 – 17 September 2002, ss. 27–30.

 11. Ермак Я. , Руцкий М.: Влияние ширины лицевой поверхности измерительного сопла на метрологические характеристики пневматического датчика.Matters of the 12thInternational Technical Scientific Seminar “High Technologies: Tendencies of Development”, Kharkiv Technical University (Ukraine), Alushta 2002, s. 62–66

 12. Matthews–Brzozowska T., Cellary A.: Zastosowanie pomiarów bezstykowych i stykowych do analizy powierzchni szkliwa – doniesienie wstępne. Czasopismo Stomatologiczne 2002, LV, 3, str. 147–152.

 13. Paczyński P.: Analiza parametrów ruchowo–siłowych paliczków palca. Materiały konferencyjne IV–go Sympozjum, MODELOWANIE I POMIARY W MEDYCYNIE. Krynica, 13–17 maja 2002 r., str. 299–308

 14. Poloszyk S., Różański L.: Kształtowanie właściwości metrologicznych systemów diagnostyki termograficznej.Pomiary Automatyka Kontrola, nr 4, 2002, ss.14–17

 15. Ptaszyński W., Różański L., Staniek R.: Badanie odkształceń termicznych pionowych frezarek sterowanych numerycznie i sposoby ich kompensacji. Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji , vol. 22, nr 2, 2002, ss. 59–72

 16. Różański L.: A study of the potential of thermography for the testing of the thermal condition and the operation of measuring machines. 6th InternationalConference on Quantitative Infrared Thermography QIRT 2002, Dubrovnik, Croatia, September 24–27, 2002, str. 116–117

 17. Staniek R. Różański L.: Thermography in the studies of the thermal characteristics of numerically controlled vertical knee–type milling machines. 6th International Conference on Quantitative Infrared Thermography QIRT 2002, Dubrovnik, Croatia, September 24–27, 2002, str. 156–158

 18. Swornowski P.: The Errors of the CMM Software Algorithms Shown on the Example of the Length and Angle Measurement”.Zeszyty naukowe Akademii Techniczno–Humanistycznej w Bielsku–Białej. Bielsko–Biała 2002, str. 267–272

 19. Swornowski P.: The Choise of the Number of Measuring Points for the Circle with the Shape Deviation.Zeszyty naukowe Akademii Techniczno–Humanistycznej w Bielsku–Białej, Bielsko–Biała 2002, str. 273–278

 20. Swornowski P.: Trade–Off Studies of the CMM Method Fitting. High Technologies of Machine–Bulding, Printed scientific works NTU „KhPI”, Ministry of Education & Science of Ukraine, National Technical University „Kharkiv Politechnical Institute”, Kharkiv 1/2002, pp. 340–344

 21. Swornowski P.: The Research and Optimization of the Number of Measuring Points for the Circle. High Technologies: Tendencies of Development, Matters of the XII International Technical Scientific Seminar, Kharkiv 12–17 09 2002, pp. 137–141

 22. Swornowski P.:The Errors of the CMM Software Algorithms Shown on the Example of the Length Measurement.Committee of Mechanical Engineering, Polish Academy of Sciences, Poznan Division, Archives of Mechanical Technology and Automatization, vol. 22, nr 2, 2002, pp. 73–78

 23. Swornowski P.:The Optimum Number and Distribution of Measuring Points for the Circle with the Shape Deviation”.Committee of Mechanical Engineering, Polish Academy of Sciences, Poznan Division, Archives of Mechanical Technology and Automatization, vol. 22, nr 2, 2002, pp. 79–86

 24. Wieczorowski M., Bauza M., Cellary A.: Application of MATLAB for filtering purposes in surface roughness assessment.Zeszyty Naukowe. Akademia Techniczno – Humanistyczna w Bielsku Białej. Materiały Vth International Conference Coordinate Measuring Technique, Bielsko–Biała 2002, Zeszyt nr 3, str. 305–312

 25. Wieczorowski M., Bauza M., Mądry Ł.: CMM calibration according to procedures used in the USA.Zeszyty Naukowe. Akademia Techniczno – Humanistyczna w Bielsku Białej. Materiały Vth International Conference Coordinate Measuring Technique, Bielsko–Biała 2002, Zeszyt nr 3, str. 313–322

 26. Wieczorowski M.: Optyczne systemy pomiarowe. Mechanik, 10/2002, str. 670

 27. Wieczorowski M.: Standartizacija w analizie morfologii powierchnostiej.High technologies: tendencies of development, Matters of the XII International Technical scientific seminar, National Technical University „Kharkiv Politechnical Institiut”, Kharkiv – Ałuszta 12 – 17 September 2002, ss. 60–63

 28. Wieczorowski M.: Future trends of surface morphology analysis. Metrologia i Systemy pomiarowe. ”. METROLOGY AND MEASUREMENT SYSTEMS Volume IX – Number 3/2002 Kwartalnik PWN Warszawa 2002, str. 221–233.

 29. Wieczorowski M.: Sampling on a spiral for surface topography. Metrologia i Systemy pomiarowe. ”. METROLOGY AND MEASUREMENT SYSTEMS Volume IX – Number 3/2002 Kwartalnik PWN Warszawa 2002, str. 195–208.

 

Rok 2003

Książki

Wieczorowski M., Cellary A., Chajda J.: Przewodnik po pomiarach nierówności powierzchni czyli o chropowatości powierzchni i nie tylko. Poznań 2003

Artykuły

 1. Swornowski P.: The Determination of Dependence between the Diameter to Circle and Number of Measuring–Points. Committee of Mechanical Engineering, Polish Academy of Sciences, Poznan Division, Archives of Mechanical Technology and Automatization, vol. 23, nr 2, 2003, str. 122–129

 2. Kupczyk M., Jóźwiak K., Jankowiak M., Misiak W., Cellary A.: Wpływ warunków nagrzewania laserowego powłok z azotku boru na siłę ich adhezji do podłoża z węglików spiekanych. Archiwum Technologii Maszyn i automatyzacji vol.23 nr 2, Poznań 2003, str. 221–229

 3. Grzelka M.: An analysis of the influence of the gear deviations on the error of their measurement. Zeszyty Naukowe nr 68 Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie, str. 189–198

 4. Wieczorowski M.: Optical Followers Fidelity in Surface Topography Measurement.Zeszyty Naukowe nr 68 Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie, Szczecin 2003,str. 407–416

 5. Wieczorowski M., Jermak J., Cellary A.: Quality Assessment by Means of an Intelligent System for Surface Roughness Measuremint. Zeszyty Naukowe nr 68 Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie, Szczecin 2003, str. 427–436

 6. Grzelka M., Mądry Ł.: Dokładność pomiaru kół zębatych na współrzędnościowej maszynie pomiarowej. Zeszyty Naukowe nr 68 Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie, str. 199–210

 7. Wieczorowski M., Cellary A, Chajda J.: Topograficzna ocena powierzchni w porównaniu z oceną dwuwymiarową. Zeszyty Naukowe nr 68 Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie, Szczecin 2003, str. 417–426

 8. Wieczorowski M., Cellary A., Matthews–Brzozowska T.: Profilometry studies on enamel surface roughness of human teeth. Proceedings of 9thInternational Conference Metrology & Properties of Engineering Surfaces, Halmstad, 2003, str. 36

 9. Grzelka M., Rucki M.: Analysis of the accuracy of the gear measurement with the CMM. 4th Inernational Conference on Measurement MEASUREMENT 2003, Smolenice 15–19 june 2003, str. 312–315

 10. Jermak Cz.J., Rucki M., Calculation of the Outlet Surface for Measurement by the Air Gauge. Proceedings of the 4thInternational Conference “Measurement 2003”, Slovak Academy of Sciences, Smolenice 2003, str. 495–498

 11. Swornowski P., Rucki M.:The Errors Occuring in the CMM Fitting Method. Mat. Konf. MEASUREMENT 2003, Proceedings of the 4thInternational Conference, Smolenice, Slovak Republic 2003, str. 316–319

 12. Cellary A, Majchrowski R.,Wieczorowski M.: Aplikacja „Ekspert” – koncepcja systemu ekspertowego jako interaktywna baza narzędzi pomiarowych. Mateiały

 13. I Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Technicznej „Metrologia w technikach wytwarzania” Kraków, 25–27 września 2003, t.I, str. 63–70

 14. Jermak Cz. J., Chuchro Z.: Pneumatyczne przyrządy do pomiaru długości Pneutronik– od koncepcji do realizacji. Materiały I Międzynarodowej Konferencji „Metrologia w technikach wytwarzania”, Kraków 25–27 września 2003, t.I, str.87–95

 15. Grzelka M.: Dokładność pomiaru kół zębatych na współrzędnościowych maszynach pomiarowych. Materiały I Międzynarodowej Konferencji Naukowo–Technicznej „Metrologia w technikach wytwarzania”, Kraków 25–27 września 2003 r. t.I, str.179–188

 16. Jermak Cz. J.: Analiza wpływu geometrii dysz na właściwości statyczne pneumatycznych przetworników długości. Materiały I Międzynarodowej Konferencji „Metrologia w technikach wytwarzania”, Kraków 25–27 września 2003, t.I, str.218–225

 17. Różański L.: Uwarunkowania metrologiczne termograficznej diagnostyki maszyn. Materiały I Międzynarodowej Konferencji „Metrologia w technikach wytwarzania”, Kraków 25–27 września 2003r, t.II, str.571–578,

 18. Wieczorowski M., Cellary A, Majchrowski R.: Inteligentny system oceny chropowatości powierzchni tulei cylindrowych w procesie wytwarzania. Mateiały I Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Technicznej „Metrologia w technikach wytwarzania” Kraków, 25–27 września 2003, t.II, str. 699–706

 19. Szelewski M., Grzelka M.: Wykorzystanie współrzędnościowej techniki pomiarowej oraz systemów CAD 3D w inżynierii odwrotnej. XIV Konferencja nt. Metody i środki projektowania wspomaganego komputerowo, Politechnika Warszawska 19 – 21 listopad 2003 r., Zbiór referatów, str.381–388

 

ROK 2004

Książki

 

Pomiary termowizyjne w praktyce” Praca zbiorowa pod redakcją H. Madury. Rozdział 7: L. Różański L., Poloszyk S.: Zastosowanie termowizji w diagnostyce maszyn. Agenda Wydawnicza PAKu, Warszawa, 2004, INSB 83-87982-26-1, str. 75-83

 

Artykuły

 

Z okazji 25-lecia działalności Zakładu Metrologii i Systemów pomiarowych został wydany numer specjalny czasopisma "Pomiary, Automatyka, Kontrola", w którym umieszczono artykuły naukowe pracowników ZMiSP.

 

 1. Cellary A.: „Uproszczone metody pomiaru błędów kształtu przedmiotów statystycznie powtarzalnych”. Pomiary Automatyka Kontrola, 2/2004, str. 9-13,

 2. Chajda J.: „Charakterystyka działalności Zakładu Metrologii i Systemów Pomiarowych. Dotychczasowe osiągnięcia. Główne kierunki badawcze”. Miesięcznik Naukowo-Techniczny: Pomiary, Automatyka, Kontrola, Zeszyt Nr2, str.2-4,

 3. Chajda J., Gazdecki A.: „Analiza dokładności wykonania kół zębatych z wykorzystaniem symulacji cyfrowej współpracy jednostronnej”. Miesięcznik Naukowo-Techniczny: Pomiary Automatyka Kontrola, Zeszyt Nr 2/2004, str. 14-17,

 4. Gazdecki A.: „Nadzór metrologiczny w systemie zarządzania jakością”. Miesięcznik Naukowo-Techniczny: Pomiary Automatyka Kontrola, Zeszyt Nr 2/2004, str. 40-43,

 5. Gazdecki A., Rucki M.: „Metrological Supervision of the Process and Production in the Quality Management System”, 8th International Symposium Measurement and Quality Control in Production Erlangen , Germany, 12-15 October 2004, Materiały Konferencyjne, str. 205-210,

 6. Gapiński B., Gazdecki A., Grzelka M., Mądry Ł.: „Metodyka wyznaczania odchylenia dynamicznego kół zębatych”. Komisja Budowy Maszyn, Polska Akademia Nauk w Poznaniu, Koła Zębate - wytwarzanie, pomiary, VII publikacja Komisji Budowy Maszyn PAN, Poznań 2004, str. 150-154,

 7. Grzelka M.: „Dokładność pomiaru kół zębatych na współrzędnościowej maszynie pomiarowej”. Pomiary Automatyka Kontrola PAK 2-2004, str. 18-22,

 8. Grzelka M.: „Ocena metrologiczna kompleksowych pomiarów dokładności wykonania kół zębatych z wykorzystaniem współrzędnościowej techniki pomiarowej” Praca doktorska. Poznań 2004,

 9. Grzelka M.: „Selection of the Coordinate Measuring Machine for the Gear Measurement”. VI-th International Scientific Conference Coordinate Measuring Technique, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej, Ustroń, 21-23 kwietnia 2004 r, Zeszyty Naukowe nr 10, str. 55-62,

 10. Grzelka M.: „Pomiary kół zębatych na współrzędnościowej maszynie pomiarowej”. Kongres Metrologii KM04, Metrologia w procesie poznania. Wrocław 6-9 września 2004, str. 241-244,

 11. Grzelka M.,Szelewski M.: „Selection of the Coordinate Measuring Machine for the Gear Measurement”. 8thIMEKO International Symposium on Measurement and Quality Control in Production, Erlangen, Germany October 12-15, 2004,

 12. Grzelka M., Szelewski M.:„Współrzędnościowa technika pomiarowa i system CAD - narzędzia w inżynierii odwrotnej”. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa MANUFACTURING 2004, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Budowa Maszyn i Zarządzanie, Poznań 3-5.11.2004, str. 211-220,

 13. Grzelka M.: „Dobór maszyny pomiarowej od pomiaru kół zębatych”. Koła Zębate wytwarzanie, pomiary. Komisja Budowy Maszyn, Polska Akademia Nauk oddział w Poznaniu, ISBN-83-903808-6-2, Poznań 2004, str. 155-160,

 14. Grzelka M.: „Dokładność pomiaru kół zębatych na współrzędnościowej maszynie pomiarowej”. Konferencja naukowo-techniczna „Koła zębate - wytwarzanie, pomiary, eksploatacja– KZ2004”, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej Mechanika z. 64, Rzeszów 2004, str. 48-59,

 15. Jermak Cz.J.: „Analiza pomiaru zewnętrznych powierzchni walcowych czujnikami pneumatycznymi”. Pomiary, Automatyka Kontrola, nr 2, 2004, str. 28 – 30,

 16. Jermak Cz.J., Monieta J.: „Pomiary cech stanu technicznego rozpylaczy silników okrętowych spalających olej napędowy”. Diagnostyka, nr 31, str. 7 – 12, 

 17. Jermak Cz.J., Rucki M.: „Poprawa właściwości metrologicznych czujników pneumatycznych do pomiaru długości przez eliminację osiowej symetrii wypływu powietrza”. Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji, Vol. 24, nr 2, Poznań 2004, s. 75-82,

 18. Jermak Cz.J., Rucki M.: „Influence of the Geometry of the Flapper – Nozzle Area in the Air Gauge on its Metrological Properties”. Proceedings of 8thInternational Symposium on Measurement and Quality Control in Production, Erlangen 12-15.10.2004, s. 385-393,

 19. Matthews-Brzozowska T., Stopa J., Uram K., Cellary A.: „Ocena powierzchni szkliwa zębów ludzkich – badania profilometryczne”.Czasopismo Stomatologiczne 2004/LVII, 4 SUPL.

 20. Paczyński P.: „Analiza zdolności ruchowo-siłowych palców ręki”. Pomiary, Automatyka, Kontrola,, nr2, 2004, str.49-53,

 21. Rucki M.: „Wybrane aspekty metrologiczne zastosowania w przetwornikach pneumatycznych układu dwóch ukośnych dysz pomiarowych”. Pomiary, Automatyka, Kontrola nr 2-2004, luty 2004, s. 31-35,

 22. Różański L. : „Wykorzystanie termograficznych metod pomiaru temperatury w diagnostyce termicznej obiektów i urządzeń energetycznych”.Pomiary Automatyka Kontrola, nr 2, 2004 , str. 36 – 39,

 23. Pomiary termowizyjne w praktyce” Praca zbiorowa pod redakcją H. Madury. Rozdział 7: L. Różański L., Poloszyk S.: „Zastosowanie termowizji w diagnostyce maszyn”. Agenda Wydawnicza PAKu, Warszawa, 2004, INSB 83-87982-26-1, str. 75 – 83 - Rozdział VII Wydania książkowego,

 24. Różański L.: „Źródła strat energii cieplnej – ;termowizja”.Ogólnopolska Konferencja Techniczna, ENERGO-EKO-TECH, Poznań 2004, str. 1 –12,

 25. Swornowski P.: „Wyznaczenie dokładności oprogramowań współrzędnościowych maszyn pomiarowych”. Pomiary Automatyka Kontrola, 2/2004, str. 23-25,

 26. Swornowski P.:„The Determination of Dependence between the Diameter to Circles and Number of Measuring-Points in Coordinate Measuring Technique”. Scientific Bulletin of University of Bielsko-Biała: Coordinate Measuring Technique, Bielsko-Biała 10/2004, str.313-322 (+referat+CD),

 27. Swornowski P.:„The Determination of Dependence between the CMMs Software and the Results of Attestation Performed with the Ball-Plate Standard”. Scientific Bulletin of University of Bielsko-Biala: Coordinate Measuring Technique, Bielsko-Biała 10/2004, str.303-311(+referat+CD),

 28. Swornowski P.:„The Influence of the CMMs Software on the Results of Calibration Performed with the Gauge Block and the Gauge-step„. Metrology and Measurement Systems, Polish Academy of Sciences, Committee of Measurement and Scientific Instrumentation, vol. XI, number 2/2004, str.177-190,

 29. Swornowski P.:„Wyznaczenie dokładności oprogramowań WMP za pomocą wirtualnego wzorca”. Mechanik, 7/2004, str. 453-456,

 30. Swornowski P.: „The Simple Method Determining Accuracy of the CMM Software by means of Virtual Standard̶. Committee of Mechanical Engineering, Polish Academy of Sciences, Poznan Division, Archives of Mechanical Technology and Automatization, vol. 24, nr 2, 2004, str. 105-114,

 31. Swornowski P.: „New Calibration Method for Coordinate Measuring Machines”. Konf. Mat. 8thInternational Symposium on Measurement and Quality Control in Production, IMEKO, Erlangen, Germany, VDI-Berichte, nr 1860, 2004, pp. 629-633. (+CD),

 32. Szelewski M.,Grzelka M., :„Wykorzystanie współrzędnościowej techniki pomiarowej oraz systemów projektowania 3D w inżynierii odwrotnej”. Pomiary Automatyka Kontrola PAK 2-2004, str. 26-27,

 33. Szelewski M., Grzelka M.: „Współrzędnościowa technika pomiarowa i system CAD –narzędzia w inżynierii odwrotnej”. V International Scientific-Technical Conference for PhD Students, Giewartów 2004,

 34. Szubert M., Vincent C., Rogiewicz K., Eris I., Piotrowska J., Wieczorowski M.: „Porównanie mikrotopografii i profilometrii: dwóch różnych metod oceny nierówności powierzchni skóry”. Dermatologia Estetyczna, vol. 6, nr 6 (35), 2004, str. 331-338,

 35. Wieczorowski M.: „Problemy charakteryzowania stereometrii powierzchni” Pomiary Automatyka Kontrola, 2/2004, str. 5-8,

 36. Wieczorowski M., Cellary A: „Analysis of some digital filters for surface topography measurements”. Materiały VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Współrzędnościowa Technika Pomiarowa, Zeszyty Naukowe ATH nr 10, Bielsko-Biała 2004, str. 347-353,

 37. Wieczorowski M., Jackson G.: „Coordinate measurements of small plastic workpieces”.Materiały VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Współrzędnościowa Technika Pomiarowa, Zeszyty Naukowe ATH nr 10, Bielsko-Biała 2004, str. 355-360,

 38. Wieczorowski M., Cellary A., Matthews-Brzozowska T.: „Profilometry studies on enamel surface roughness of human teeth”. Proceedings of 9thInternational Conference Metrology & Pro­perties of Engineering Surfaces, Halmstad, 2004, str. 165-172,

 39. Wieczorowski M., Cellary A,: „Możliwości filtracji w pomiarach topografii powierzchni”. Materiały Kongresu Metrologii 2004, Wrocław 2004, str. 249-252,

 40. Wieczorowski M.: „HOMMELWERKE – ponad 125 lat tradycji w metrologii”. Forum Narzędziowe OBERON, 3 (20), 2004, str. 8-9.

 

ROK 2005

Artykuły

 

 1. Cellary A., Majchrowski R.: Sterowanie przyrządami za pomocą pakietu MATLAB na przykładzie profilometru HOMMELWERKE T500. Materiały XI Krajowej, II Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Technicznej "Metrologia w technikach wytwarzania" Lublin, 2005, str. 165-169.

 2. Chajda J., Gapiński B., Gazdecki A., Grzelka M., Różański L., Rucki M., Swornowski P., Szelewski M., Wieczorowski M.: Coordinate Measurement, Roughness Measurement and Thermal Diagnostics as Parts of Contemporary Quality Management System. Proceedings of 30thIsraeli Conference on Mechanical Engineering, Tel-Aviv, s. 55-56.

 3. Chajda J., Grzelka M.: Możliwości doskonalenia metrologicznego pomiarów techniką współrzędnościową.„Współrzędnościowa Technika Pomiarowa w Procesach Produkcyjnych”, Instytut Metrologii i Systemów Pomiarowych Politechniki Warszawskiej; PRONET Sieć Doskonałości „Procesy produkcyjne”. Warszawa 21.10.2005,opublikowany na CD

 4. Гапинский Б., Павловский М., Гжелька М.: „ПОГРЕШНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЙ КРУГЛОЙ ФОРМЫ В КООРДИНАТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКЕ”, czasopismo międzynarodowe «Резание и инструмент в технологических системах», Выпуск 68, 2005, s. 117-122 

 5. Gazdecki A. - autor punktu 3.3.4.-Wymagania HACCP w książce Hamrol A.: Zarządzanie jakością z przykładami. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 177-186

 6. Grzelka M., Szelewski M., Mądry Ł.: Współrzędnościowa technika pomiarowa i system CAD narzędzia w inżynierii odwrotnej, Forum Narzędziowe OBERON, numer 02(23) 2005, str. 52-54.

 7. Grzelka M., Szelewski M.: Measurement draw piece on the Coordinate Measuring Machine, Ministry of Education & Science of Ukraine, National Technical University „Kharkiv Politechnical Institute”, Printed scientific works NTU „KhPI” 2'2005, Kharkiv – 2005, ss.96-101

 8. Grzelka M.: Ocena metrologiczna kompleksowych pomiarów dokładności wykonania kół zębatych z wykorzystaniem współrzędnościowej techniki pomiarowej, materiały konferencyjne XI Krajowa II Międzynarodowa konferencja naukowa „Metrologia w technikach wytwarzania” Lublin 2005, s. 95-96

 9. Grzelka M., Szelewski M.: Measurement draw piece on the Coordinate Measuring Machine, Welt der Technik und Technologien 10(47), 2005, s. 38-40.

 10. Grzelka M.: Ocena metrologiczna kompleksowych pomiarów dokładności wykonania kół zębatych z wykorzystaniem współrzędnościowej techniki pomiarowej, Przegląd Mechaniczny 9'05, s.139-143

 11. Гусев В.В., Молчанов А.Д., Cellary A, Jozwiak: Особенности формирования микрорельефа поверхности деталей из керамики при алмазном шлифовании. Науковi працi Донецького нацiонального технiчного унiверситету, серiя «Машинобудовання i машинознавство», Випуск 92, Донецьк 2005, str.26-36

 12. Jermak Cz.J., Rucki M.: Advantageous Metrological Properties of Asymmetrical Air Gauges for the Length Measurement Integrated with „Pneutronik” Devices. Proceedings of 30thIsraeli Conference on Mechanical Engineering, Tel-Aviv, s. 250-251.

 13. Ермак Я.Ч., Руцкий М., Корректировка лицевой поверхности измерительного сопла и ее влияние на метрологические свойства пневматического датчика. Збiрник навукових праць НТУ «ХПИ» «Високi технологiї в машинобудуваннi», Нацiональний технiчний унiверситет «Харкiвський политехнiчний iнститут», Харкiв 2005, т. 2 (11), стр. 160-165.

 14. Jermak Cz.J, Rucki M.,Metrologiczne aspekty stosowania czujników pneumatycznych.„Inżynieria Maszyn” R.10, z.3, 2005, s. 138-147.

 15. Jermak Cz.J.:„Sensory i przetworniki pomiarowe”. Materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych. Poznań 2005, Wyd. Politechniki Poznańskiej

 16. Mądry Ł, Kędzierski T.: Metoda oceny dokładności elementów na podstawie modelu CAD przy użyciu współrzędnościowej maszyny pomiarowej. Forum Narzędziowe OBERON, nr 01(22) 2005, Inowrocław

 17. Павловский М., Гапинский Б.: „КООРДИНАТНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ЗОНДОВ (MEASURING ARMS)”, Збiрник навукових праць НТУ «ХПИ» «Високi технологiї в машинобудуваннi», Нацiональний технiчний унiверситет «Харкiвський политехнiчний iнститут», Харкiв 2005

 18. Różański L., Chajda J.: Zastosowanie techniki termowizyjnej w onkologii – możliwości diagnostyczne, ograniczenia. I Forum Zdrowia Kobiety, PWSZ w Kaliszu, Kalisz, 3 września 2005, ss. 37-45

 19. Л. Ружанский, А. Трафарский „ Метрологические условия исползования термографии в диагностике станков”. High Technologies of Machine-Building, Printed scientific works NTU “KhPI”, Kharkiv –2005, pp.362-367

 20. Swornowski P.: Comparison of the roundness measurement using special devices and coordinate measuring machine. Processing and Instrument in Technological Systems, 69/2005, pp.249-256

 21. Swornowski P.: Wpływ mechanicznego filtrowania końcówki pomiarowej na wynik pomiaru w technice współrzędnościowej. Committee of Mechanical Engineering, Polish Academy of Sciences, Poznań Division Archives of Mechanical Technology and Automatization, vol.25, nr 2 /005, str.77-86

 22. Szubert M.,Vincent C., Rogiewicz K., Eris I., Jaskólska Z., Stroinski M., Wieczorowski M.,Chajda J.:Efficacy of Dr Irena Eris Anti– Cellulite Body Cream. Les Nouvelles Dermatologiques 2005, vol. 24, nr 7, str. 82.

 23. Szubert M., Piotrowska. J.,Vincent C., Rogiewicz K., Eris I., Wieczorowski M.: Comparison of microtopography and profilometry – two methods of skin surface analysis. Les Nouvelles Dermatologiques 2005, vol. 24, nr 7, str. 68.

 24. Wieczorowski M.: VENTURE – Optyczna maszyna pomiarowa do drobnych przedmiotów z tworzyw sztucznych i nie tylko. Forum Narzędziowe OBERON, 1 (22), 2005, str. 6-7.

 25. Wieczorowski M., Różański L.: The influence of Surface Topography on Emissive Properties.Proceedings of 10thInternational Conference Metrology & Pro­perties of Engineering Surfaces, St. Etienne, 2005, str. 471-478

 26. Wieczorowski M., Cellary A., Majchrowski R.: Zastosowanie filtrów odpornych w pomiarach chropowatości powierzchni. Materiały XI Krajowej, II Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Technicznej "Metrologia w technikach wytwarzania" Lublin, 2005, str. 61-62.

 27. Wieczorowski M., Piotrowska J., Szubert M., Vincent C., Rogiewicz K., Eris I.: Pomiar chropowatości zmarszczki na skórze twarzy. Materiały XI Krajowej, II Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Technicznej "Metrologia w technikach wytwarzania" Lublin, 2005, str. 88-89.

 28. Wieczorowski M., Cellary A., Majchrowski R.: Zastosowanie filtrów odpornych w pomiarach chropowatości powierzchni. Przegląd Mechaniczny 9, 2005 Suplement, str. 70-73.

 29. Wieczorowski M., Piotrowska J., Szubert M., Vincent C., Rogiewicz K., Eris I.: Pomiar chropowatości zmarszczki na skórze twarzy. Przegląd Mechaniczny 9, 2005 Suplement, str. 131-134.

 30. Wieczorowski M.: Discovery – współrzędnościowa maszyna pomiarowa. Forum Narzędziowe OBERON, 2 (23), 2005, str. 8.

 31. Wieczorowski M.: Opticline – szybkie i dokładne pomiary elementów obrotowo symetrycznych. Forum Narzędziowe

 

ROK 2006

Książki

Development of Mechanical Engineering as a Tool for Enterprise Logistics Progress. Ed. Stanisław Legutko. Politechnika Poznańska, Poznań 2005. 
Praca zbiorowa powstała w ramach współpracy międzynarodowej w trakcie realizacji programu CEEPUS. Współredaktorem rozdziału poświęconego metrologii jest dr inż. Mirosław Rucki.

 

Artykuły

 

 1. Chajda J., Gapiński B.: Some Aspects of the Roundness Measurement with CMM, Zeszyty naukowe ATH w Bielsku-Białej Budowa i Eksploatacja Maszyn, Zeszyt Nr 22, ISSN 1644-0269, s. 27-35,

 2. Chajda J., Szelewski M., Grzelka M., „Analysis of the measuring point coordinate identification terror on free-form surface, for CMM and CAD systems„, VIIth International Science Conference Coordinate Measuring Technique, 3rd – 5th April 2006, Bielsko-Biała – Ustroń ;

 3. Gapiński B., Grzelka M., Rucki M.: The Roundness Deviation Measurement with Coordinate Measuring Machines;„ENGINEERING REVIEW”, Vol. 26 (2006), University of Rijeka, Chorwacja.

 4. Gapinski B.; Application of the Coordinate Measuring Technique for Roundness Measurement, w:Development of Mechanical Engineering as a Tool for the Enterprise Logistics Progress, Ed. Stanislaw Legutko, Poznań 2006, s. 257-266, ISBN 83-89873-28-1.

 5. Gapiński B., Grzelka M., Rucki M.: Some Aspects of the Roundness Measurement with CMM, Book of Summaries XVIII IMEKO World Congress, September, 17-22, 2006, Rio de Janeiro, Brazil, s. 144 .

 6. Gazdecki A., Rucki M., Quality Management According ISO 9001:2000 – Principles, Documentation, Advantages.&:Development of Mechanical Engineering as a Tool for the Enterprise Logistics Progress, Ed. Stanislaw Legutko, Poznań 2006, s. 463-468, ISBN 83-89873-28-1.

 7. Grzelka M.,The Newest Algorithm, Analysis of The Accuracy and Recommendations on the Measurement of Cylindrical Gears with Coordinate Measuring Machines,w Advantages. w: Development of Mechanical Engineering as a Tool for the Enterprise Logistics Progress,Ed. Stanislaw Legutko, Poznań 2006, s.257-278, ISBN 83-89873-28-1.

 8. Grzelka M., Szelewski M.,: Discretisation and modelling stage in the reverse engineering, VIIth International Science Conference Coordinate Measuring Technique, 3rd – 5th April 2006, Bielsko-Biała – Ustroń .

 9. Grzelka M., Gapiński B., Rucki M.,The Accuracy Analysis of the Roundness Measurement with Coordinate Measuring Machines.Book of Summaries, XVIII World Congress IMEKO, September 17-22, 2006, Rio de Janeiro, p. 140.

 10. Grzelka M., Gapiński B., Rucki M.,Some Aspects of the Roundness Measurement with CMM. Book of Summaries, XVIII World Congress IMEKO, September 17-22, 2006, Rio de Janeiro, p. 144.

 11. Grzelka M., Gapiński B.: Recommendations on the Measurement of Cylindrical Gears with Coordinate Measuring Machines, Book of Summaries XVIII IMEKO World Congress, September, 17-22, 2006, Rio de Janeiro, Brazil, s. 138.

 12. R. Majchrowski, A. Cellary, M. Wieczorowski, The High-Speed Measuring of Surface Topography – Spiral Sampling, Ed. Stanislaw Legutko, Poznań 2006, s. 297-304, ISBN 83-89873-28-1.

 13. Pawłowski M. „Concept of Expert Software for coordinate measurement of form deviations” Developement of Mechanical Engineering as a Tool for Enterprise Logistics Progress, Science Raport, Project CII-PL-033-01-0506, str. 305 - 309

 14. Руцкий М., Явление инжекции в пневматическом датчике с двумя наклонными соплами. «Мир Техники и Технологий» №2(51), февраль 2006, стр. 44-45.

 15. Rucki M., Jermak J., Investigations on the Air Gauges. w: Development of Mechanical Engineering as a Tool for the Enterprise Logistics Progress,Ed. Stanislaw Legutko, Poznań 2006, s. 311-320, ISBN 83-89873-28-1.

 16. Руцкий М., Нестабильность сигнала в пневматическом датчике. «Мир Техники и Технологий» №12(61), декабрь 2006, стр. 91-92

 17. L. Różański, J. Chajda: „ Ocena możliwości wykorzystania techniki termograficznej w diagnostyce termicznej obiektów i urządzeń energetycznych”. Elektryka , z. 56, Nr 315/2006, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, ISBN 83-88492-63-2, str. 579-584.

 18. L. Różański, A. Trafarski, K. Ziapaja: „Detekcja uszkodzeń przy zastosowaniu aktywnej termografii w podczerwieni i dwuwymiarowej dyskretnej transformacji falkowej”. Materiały VII Konferencji TTP2006, Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej, Łódź 2006, INSB 908655-3-X, str. 85-90.

 19. L. Różański, M Wieczorowski: „Emissive Properties of Materials and its Relations with Rougness”. 8thConference on Quantitative Infrared Thermography (QIRT 2006), Padova (Italy), June 27- 30, 2006. Proc.. (full text on CD)), Padova (Italy), June 27- 30, 2006.

 20. L. Różański, C. Vincent, M. Szubert, R. Dębowska, K. Bazela, I. Eris, , M. Stroiński, Z. Jaskólska, A. Duszyńska: „ Zastosowanie termografii w diagnostyce cellulite”. Dermatologia Kosmetyczna, Marzec-Kwiecień 2006/vol. 8/ Nr 2(43), str. 85 - 89.

 21. L.Różański, A. Trafarski: „Analysis of the Abilities of using Thermographic Technology in the Diagnostics and Utilization of Machines and Technical Devices”. S. Legutko (red.): „Development of Mechanical Engineering as a Tool for Enterprise Logistics Progres”.Science Report Project CII-PL-0033-01-0506, Poznań 2006, ISBN 83-89873-28-1, str. 469-476.

 22. Swornowski P.: Bezstykowe pomiary na współrzędnościowej maszynie pomiarowej za pomocą głowic laserowych. Mechanik, Agenda Wydawnicza SIMP, 3/2006, str. 186-189.

 23. Swornowski P.: The Attempt to Improve the Metrological Characteristics of the Trigger Probe.Scientific Bulletin of University of Bielsko-Biala: Coordinate Measuring Technique, Bielsko-Biała 22/2006,str. 337-344.

 24. Swornowski P.: Wpływ oprogramowania na niepewność pomiaru we współrzędnościowej technice pomiarowej. Przegląd Mechaniczny, Oficyna Wydawnicza IMBiGS, 5/2006, str. 31-35.

 25. Swornowski P.: Zastosowanie lasera He-Ne we współrzędnościowej technice pomiarowej. Część I: Interferometr laserowy. Mechanik, Agenda Wydawnicza SIMP, 8-9/2006, str. 662-669.

 26. Swornowski P.: Zastosowanie lasera He-Ne we współrzędnościowej technice pomiarowej. Część II: Metoda LDDM. Mechanik, Agenda Wydawnicza SIMP, 10/2006, str. 682-688.

 27. Swornowski P.: Zastosowanie lasera He-Ne we współrzędnościowej technice pomiarowej. Część III:: Rachunek błędów i sposoby jego eliminacji. Mechanik, Agenda Wydawnicza SIMP, 11/2006, str. 894-899.

 28. Swornowski P.: The Influence of the CMMs Software on the Results of Calibration performed with the Ball Standard. Committee of Mechanical Engineering, Polish Academy of Sciences, Poznan Division, Archives of Mechanical Technology and Automatization, vol. 26, nr 2, 2006, str. 113-127.

 29. Swornowski P.: Wpływ mechanicznego filtrowania końcówki pomiarowej na falistość i chropowatość powierzchni. Committee of Mechanical Engineering, Polish Academy of Sciences, Poznan Division, Archives of Mechanical Technology and Automatization, vol. 26, nr 2, 2006, str. 129-137.

 30. Swornowski P.: The virtual coordinate measuring machine – model's specification. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, 3/2006, str. 93-100.

 31. Swornowski P.:Accreditation of Equipmentin Coordinate Measuring Technique.Printed Scientific Works Ministry of Education & Science of Ukraine, National Technical University„Kharkiv Politechnical Institute” (KSPU), Kharkiv 2006, pp. 437-444 .

 32. Swornowski P.: Simple Calibration Method of Coordinate Measuring Machine.Printed Scientific Works Ministry of Education & Science of Ukraine, National Technical University „Kharkiv Politechnical Institute” (KSPU), Kharkiv 2006, pp.445-450.

 33. Шелевский М., Координатно-измерительная машина и система CAD 3D в процессе обратной инженерии. «Мир Техники и Технологий» №7(56), 2006, стр. 42-43.

 34. Szelewski M., Grzelka M., Dudziak M., „Inżynieria odwrotna – odtwarzanie elementów”, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej –Maszyny Robocze i Transport Nr 60, 2006, s. 123-130.

 35. Rutkowski J., Szelewski M., „Wybrane zagadnienia postprocessingu w ubytkowej metodzie wytwarzania prototypów na frezarkach CNC”, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej – Maszyny Robocze i Transport Nr 60, 2006, s. 101-112.

 36. Trafarski A., L. Różanski, Z. Jaskólska, A. Straburzyńska-Lupa, P. Korman, W. Romanowski: „Zastosowanie systemów termograficznych do badania reakcji fizjologicznych człowieka po kriostymulacji miejscowej”. Materiały VII Konferencji TTP2006, Wydawnictwo M. COLOR, Łódź 2006, INSB 908655-3-X, str. 141-146.

 37. Wieczorowski M.,Industrial application of optical scanner, Zeszyty Naukowe ATH nr 22, Bielsko-Biała 2006, str. 381-390.

 38. Wieczorowski M., Chajda J., Gapiński B., Matliński K.,Coordinate Measuring Machine Application for Machine Tool Correction, Zeszyty Naukowe ATH nr 22, Bielsko-Biała 2006, str. 391-396.

 39. Wieczorowski M., Różański L.: Roughness aspects in the thermal analysis of machine tools, Proceedings of XVIII IMEKO World Congress, Rio de Janeiro, 2006, str. 141.

 40. Wieczorowski M., Wykorzystanie skanera optycznego w produkcji narzędzi, Forum Narzędziowe OBERON, 1 (26), 2006, str. 8-9.

 41. Wieczorowski M.: Wspuoacute;łrzędnościowe maszyny pomiarowe Sheffield i systemy mocowania Paletti, Forum Narzędziowe OBERON, 4 (29), 2006, str. 8-9.

   

    Rok 2007

  Artykuły

  1. Chajda J., Mądry Ł., Możliwości wyznaczania odchylenia dynamicznego kół zębatych, Pomiary Automatyka Kontrola, Vol. 53, nr 9/2007, str. 538 – 541.
  2. Chajda J., Grzelka M., Metrological improvement of measurements when using CMMS, IV International Congress on Precision Machining ICPM 2007, Sandomierz 25-28.09.2007, ISBN 978-83-88906-916, Vol.1, s.41-54.
  3. Gapiński B., Zalecenia dla pomiaru odchyłki okrągłości na współrzędnościowej maszynie pomiarowej (CMM), Miesięcznik Naukowo-Techniczny Pomiary Automatyka Kontrola Vol. 53 nr 9 bis/2007,  s.523-526.
  4. Gapinski B., Rucki M., Uncertainty in CMM Measurement of Roundness, Proceedings of the 2007 IEEE International Workshop on Advanced Methods for Uncertainty Estimation in Measurement, 16-18 July 2007, Sardagna, Trento, Italy, pp. 10/1-4. ISBN 1-4244-0933.
  5. Gapiński B., Application of the Coordinate Measuring Machine to the Form (Roundness) Deviation Measurement, IV. International Congress on Precision Machining ICPM 2007, Sandomierz 25-28.09.2007, ISBN 978-83-88906-916, Vol.2, s.77-82.
  6. Гапинский Б., Руцкий М., Использование координатно-измерительной техники для измерения отклонений круглой формы, Iнформацiйнi технологiï, наука, технiка, технологiя, освiта, здоров'я, Збiрник наукових праць (Zeszyty Naukowe Politechniki Charkowskiej), Харкiв 2007, стр. 52-57.
  7. Grzelka M., Współrzędnościowe pomiary kół zębatych, Pomiary Automatyka Kontrola, Vol. 53 nr 9 bis/2007, s. 489-492.
  8. Grzelka M., Uncertainty Analysis of the CMM measurement of cylindrical gears, IV International Congress on Precision Machining ICPM 2007, Sandomierz 25-28.09.2007, ISBN 978-83-88906-916, Vol.1, s.99-103.
  9. Grzelka M., Pawłowski M., Gapiński B., Expert Programs Supporting the Form Deviations Measurement, IV International Congress on Precision Machining ICPM 2007, Sandomierz 25-28.09.2007, ISBN 978-83-88906-916, Vol.1, s.303-310.
  10. Pohl P., Jermak Cz., Directions of development of pneumatic measurement methods to be applied for roughness measurements of surfaces of wood and wood-based materials, Annals of Warsaw Uniwersity of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology, No 62, 2007; p. 145-149.
  11. Pohl P., Jermak Cz., Evaluation of possibilities of application of the pneumatic method in measurements of surface roughness of furniture elements. Proceedings of the  3nd  International Conference „ Wood – Machine – Tool – Workpiece”, – Będlewo – Poznań, Agricultural University of Poznań, p. 58-60.
  12. Majchrowski R., The influence of spiral sampling on surface topography parameters - simulation analysis, Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji, Vol. 27/2, Poznań 2007, s.71-80.
  13. Majchrowski R., Cellary A., Wieczorowski M., Wpływ próbkowania spiralnego na parametry 3D w pomiarach topografii powierzchni, Pomiary Automatyka Kontrola, vol. 53 nr 9 bis /2007,str. 511 – 514.
  14. Мондры Л., Руцкий М., Хайда Я., Динамические отклонения зубчатой передачи., Iнформацiйнi технологiï, наука, технiка, технологiя, освiта, здоров'я, Збiрник наукових праць (Zeszyty Naukowe Politechniki Charkowskiej), Харкiв 2007, стр. 148-153.
  15. Rucki M., Step Response of the Air Gauge, Metrology and Measurement Systems. vol. XIV, Number 3/2007, p. 429-436.
  16. Barisic B., Rucki M., Car Z., Analysis of Digitizing and Traditional Measuring System at Surface Measurements of Lids, Proceedings of ISMTII 2007, The 8th International Symposium on Measurement Technology and Intelligent Instruments, 24-27 September 2007, Tohoku University, Sendai, Japan, pp. 367-370.
  17. Barisic B., Rucki M., Calic B., Gomercis M., The measuring comparison between no contact digitizing system and contact coordinate measuring system. Proceedings of 9th International Conference on Management of Innovative Technologies MIT’2007, October 2007, Fiesa, Slovenia, s.144-150.
  18. Rucki M., Air Gauge Adjustment Uncertainty Reduction. Proceedings of the 2007 IEEE International Workshop on Advanced Methods for Uncertainty Estimation in Measurement, 16-18 July 2007, Sardagna, Trento, Italy, pp. 9/1-4. ISBN 1-4244-0933-0.
  19. Руцкий М., Динамические свойства пневматического датчика с пьезорезисторным преобразователем давления, Iнформацiйнi технологiï, наука, технiка, технологiя, освiта, здоров'я, Збiрник наукових праць (Zeszyty Naukowe Politechniki Charkowskiej), Харкiв 2007, стр. 194-199.
  20. מירוסלב רוצקי ,השפעת שטחו של נחיר הטבלית על תכונותיו המטרולוגיות של מכשיר מדידה פנאומטי או מד אװיר, "מכונות ותעשײה" גיליון 2007/109 ,א' 7-15.
  21. Руцкий М., Нестабильность сигнала в пневматическом датчике, Мир Техники и Технологий» №4(65), апрель 2007, стр. 44-45.
  22. Swornowski P., The coordinate measuring machine software as a potencial sourse of errors. Strojnicky Casopis, Journal of Mechanical Engineering, Slovak Academy of Sciences, Bratislavia, vol.58, 5/2007, p. 1-11.
  23. Swornowski P., Pomiar odchyłki okrągłości na współrzędnościowej maszynie pomiarowej. Archives of Mechanical Technology and Automatization, Committee of Mechanical Engineering, Polish Academy of Sciences, Poznan Division, vol. 27, nr 2,  2007, str. 91-102.
  24. Swornowski P., Kształcenie w zakresie współrzędnościowej techniki pomiarowej na Politechnice Poznańskiej. Przegląd Mechaniczny, Oficyna Wydawnicza IMBiGS 1/2007, str. 15-21.
  25. Swornowski P., Wybór współrzędnościowej maszyny pomiarowej. Mechanik, Agenda Wydawnicza SIMP, 3/2007, str. 894-899.
  26. Swornowski P.: Korekcja charakterystyki metrologicznej głowicy przełączającej we współrzędnościowej technice pomiarowej. Pomiary Automatyka Kontrola, Agenda Wydawnicza SIMP, vol.53, 9/2007, str. 482-484.
  27. Swornowski P., The Laser Diode Application in Free Surfaces Scanning. Sowremenye Technologii w Maszinostrojenii, Printed scientific works NTU „KhPI”, Ministry of Education & Science of Ukraine, National Technical University „Kharkiv Politechnical Institute”,  Kharkiv, 2007, str. 429-434.
  28. Swornowski P., Determination of the Coordinate Measuring Machine Geometry with Laser Interferometer. Sowremenye Technologii w Maszinostrojenii, Printed scientific works NTU „KhPI”, Ministry of Education & Science of Ukraine, National Technical University „Kharkiv Politechnical Institute”, Kharkiv, 2007, str. 435-44.
  29. Swornowski P., The Laser Diode Application in Free Surfaces Scanning, Mat. of XV International Conference MicroCAD 2007, Kharkiv, str. 200-205.
  30. Swornowski P., Determination of the Coordinate Measuring Machine Geometry with Laser Interferometer, Mat. of XV International Conference MicroCAD 2007, Kharkiv, str. 206-211.
  31. Swornowski P., The experimental measuring-head with the characteristics correction, Mat. of IV Interational Congress on Precision Machining 2007, 25-28.09.2007, Sandomierz - Kielce, str. 61-64.
  32. Swornowski P., Корректировка метрологической характеристики импульсной головки координатно-измерительной машины, Mir Techniki i Technologii, MTT - The World of Technics and Technologies, Ukraina, 2/2007, str.50-5.
  33. Swornowski P., Влияние скорости сканнинга на результат измерения координатно-измерительной техникой, Mir Techniki i Technologii, MTT - The World of Technics and Technologies, Ukraina, 4/2007, str.46-48.
  34. Szelewski M., Grzelka M., CMM scanning speed of the free surface and its reproduction in cad system. IV International Congress on Precision Machining, Sandomierz-Kielce 2007.
  35. Szelewski M., Grzelka M., Barisic B., Free Surface Scanning with CMM and its Reproduction in CAD system, Engineering Review, 2007, University of Rijeka, Chorwacja.
  36. Trafarski A, Jaskólska Z., Różański L., Jakość diagnozowania termograficznego w podczerwieni jako funkcja wymuszenia termicznego w wybranych zastosowaniach medycznych,  Pomiary Automatyka Kontrola, nr 9, 2007, s. 437-439.
  37. Wieczorowski M., Nowakowski B., Wykorzystanie sprężystych elementów elastycznych w metrologii,  Przegląd Mechaniczny, 09/2007, Nr 9/07S, s. 60-63.
  38. Wieczorowski M, Cellary A., Majchrowski R., Koncepcja projektu uczelniano – przemysłowego dotyczącego badań chropowatości powierzchni, Przegląd Mechaniczny, zeszyt 9S/2007, str. 103 – 106.
  39. Wieczorowski M., Chajda J., Gapiński B., Matliński K., Wykorzystanie współrzędnościowej maszyny pomiarowej do korekcji obrabiarki, Przegląd Mechaniczny Wrzesień 2007, Nr 9/07 Suplement; ISSN 0033-2259; Indeks 37108; s. 210-214.
  40. Wieczorowski M., Masiak-Szaraniec A., Wieczorowski K., Badania zużycia frezów do rowków wpustowych, Zeszyty Naukowe WBMiZ  Politechniki Poznańskiej, nr 6, Poznań 2007, str. 165 – 175.
  41. Wieczorowski M., Inżynieria odwrotna i kontrola jakości w pomiarach form i elementów z tworzyw sztucznych.  Forum Narzędziowe OBERON, 1 (30), 2007, str. 6-7.