Działalność naukowo-badawcza  > Granty zrealizowane i w trakcie realizacji 


 1. nr 7 0921 91 01 – Weryfikacja modeli symulacji cyfrowej oraz opracowanie systemu diagnozowania kół zębatych – projekt badawczy; okres: 1991 – 1993, kierownik J. Chajda

 2. nr 7 S 102 006 04 – Opracowanie modeli stereometrii powierzchni oraz błędów kształtu i ich weryfikacja – projekt badawczy; okres: 1993 – 1995, kierownik A. Cellary

 3. nr 7 S 101 005 07 – Opracowanie modeli symulacji cyfrowej współpracy jednostronnej kół stożkowych oraz systemu diagnozowania kół zębatych stożkowych i przekładni zębatych – projekt badawczy; okres: 1994 – 1997, kierownik J. Chajda

 4. nr 7 T07D 027 08 – Ocena właściwości metrologicznych czujnika pneumatycznego z dyszami ukośnymi – projekt promotorski; okres: 1995 – 1996, kierownik J. Chajda

 5. nr T 07D 033 08 – Metrologiczne aspekty teorii i stosowania w układach kontroli czynnej małogabarytowych czujników pneumatycznych – projekt badawczy; okres 1995 – 1996, kierownik J. Jermak

 6. nr T 07B 035 09 – Metodyka i systemy diagnozowania termograficznego stanu technicznego maszyn technologicznych – projekt badawczy; okres: 1995 – 1998, kierownik St. Poloszyk

 7. nr T07D 012 13 – Optymalizacja i weryfikacja szybkich metod próbkowania w profilometrii stykowej – projekt badawczy; okres 1997 – 1999, kierownik M. Wieczorowski

 8. nr 7 T07 D004 16 – Opracowanie metodyki kompleksowych badań dokładności kół zębatych na współrzędnościowych maszynach pomiarowych – projekt badawczy; okres 1999 – 2001, kierownik J. Chajda

 9. nr 7 T07 D023 17 – Opracowanie charakterystyk metrologicznych wielopunktowych metod pomiaru odchyłek kształtu i ich weryfikacja – projekt badawczy; okres 1999 – 2000, kierownik A. Cellary

 10. nr 7 T07 D023 18 – Opracowanie metodyki poprawy właściwości metrologicznych narzędzi do pomiaru długości – projekt badawczy; okres 2000 – 2001, kierownik J. Jermak

 11. nr 8 T07 D005 20 – Ocena metrologiczna kompleksowych pomiarów dokładności wykonania kół zębatych z wykorzystaniem współrzędnościowej techniki pomiarowej – projekt promotorski, okres: 2001 – 2003, kierownik J. Chajda

 12. nr 8 T07 D006 20 – Badanie wiarygodności pomiarów chropowatości powierzchni – projekt badawczy; okres 2001 – 2003, kierownik J. Chajda

 13. nr 7 T07 D006 20 – Opracowanie algorytmów filtracji powierzchni w pomiarach topografii – projekt badawczy; okres: 2001 – 2003, kierownik M. Wieczorowski

 14. nr PC–22–3626/C.T07–6/2005 – Wdrożenie nowej technologii pomiaru cech geometrycznych elementów sprężarek i turbosprężarek – projekt celowy; okres 2005 – 2006, kierownik
  M. Wieczorowski

 15. nr KBN–22–1513/T10/05/29 – Metodyka określania i pomiaru odchylenia o odchyłki dynamicznej kół zębatych – projekt badawczy; okres: 2006 - 2008, kierownik J. Chajda

 16. nr KBN–22/0570/T02/2006/30 – Dokładność wyznaczania odchyłki okrągłości jako funkcja modelu błędu kształtu, elementu odniesienia i liczby punktów pomiarowych – projekt promotorski; okres: 2006 – 2007, kierownik J. Chajda

 17. nr KBN–22/0560/T02/2006/30 – Metrologiczna analiza dyskretyzacji na współrzędnościowych maszynach pomiarowych i modelowania w systemie CAD wybranych elementów w procesie inżynierii odwrotnej – projekt promotorski; okres: 2006 – 2007, kierownik J. Chajda

 18. nr 1694/T07/2005/29 – Analiza wiarygodności i odtwarzalności pomiarów chropowatości powierzchni - projekt badawczy; okres: 2005 – 2007, kierownik M. Wieczorowski

 19. nr KBN–22/0341/T02/2006/01 – Przyrząd do pomiaru chropowatości 3D w oparciu
  o próbkowanie spiralne
  – projekt rozwojowy; okres: 2006 – 2008, kierownik J. Chajda

 20. nr KBN-22/0530/T02/2006/30 – Próbkowanie spiralne w pomiarach topografii powierzchni – projekt promotorski; okres: 2006 – 2007, kierownik J. Chajda

 21. nr N505 010 32/1555 – Analiza możliwości pomiaru odchyłek okrągłości i walcowatości wewnętrznych powierzchni walcowych metodą pneumatyczną – projekt badawczy; okres: 2007 – 2009, kierownik J. Jermak

 22. nr KBN-22/3473/B/T02/2007/33 – Dokładność wyznaczania odchyłki walcowości jako funkcja modelu błędu kształtu, elementu odniesienia i liczby punktów pomiarowych – projekt promotorski; okres: 2007 – 2009, kierownik J. Chajda

 23. nr KBN-22/1946/B/T02/2007/33 – Jakość diagnozowania pomiaru temperatury metodami radiacyjnymi dla zastoswań medycznych – projekt promotorski; okres: 2007 – 2009, kierownik
  J. Chajda

 24. Celowy nr 6 T07 2004 C/06472 – „Wdrożenie bezstykowych metod pomiaru cech geome-trycznych w masowej produkcji wałów korbowych” – zleceniodawca FOS POLMO ŁÓDŹ – kierownik M. Grzelka

 25. Wdrożenie nowego systemu pomiarowego w produkcji nadwozia samochodu dostawczego – projekt celowy; okres 2008 – 2009, kierownik M. Wieczorowski