ZMiSP  > Historia Zakładu 


           W 1969 roku profesor Bronisław Kiepuszewski, ówczesny kierownik Katedry Obróbki Skrawaniem, polecił dr inż. Janowi Chajdzie zorganizowanie Laboratorium Metrologii Technicznej. Do tego czasu istniała w Katedrze pracownia dydaktyczna miernictwa warsztatowego. Organizację Laboratorium rozpoczęto w składzie: dr inż. Jan Chajda – adiunkt, Wacław Graduszewski – laborant. W następnych latach dokooptowano mgr inż. Leszka Stróżyka (1970), mgr inż. Andrzeja Koniecznego i mgr inż. Ryszarda Musiała (1971) oraz mgr inż. Jerzego Rusinka i mgr inż. Piotra Paczyńskiego (1972).  
            Z dniem 1 grudnia 1970 roku Kolegium Rektorskie, zatwierdzając schemat organizacyjny i skład osobowy Instytutu Technologii Budowy Maszyn powołało Laboratorium Metrologii Technicznej w Zakładzie Technologii Budowy Maszyn.

           W dniu 15 czerwca 1974 roku powołane zostało Instytutowe Laboratorium Metrologii Technicznej w 16 – osobowym składzie (12 nauczycieli akademickich i 4 pracowników technicznych), którego kierownikiem został wówczas doc. dr inż. Jan Chajda.

            Zarządzeniem nr 10 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 21 lipca 1977 roku powołano Zakład Metrologii Technicznej w Instytucie Technologii Budowy Maszyn. Kierownikiem został ponownie doc. dr inż. Jan Chajda. W dniu 10 maja 1993 roku Zarządzeniem nr 15 Rektora Politechniki Poznańskiej zmieniono nazwę na Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych.W początkowym okresie do powołania Laboratorium przyczyniła się Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL Kalisz", która wyposażyła go bezpłatnie w komplet aparatury pomiarowej i badawczej. Dzięki temu darowi mogła się rozpocząć działalność naukowo - badawcza.
            W tym okresie prace badawczo rozwojowe były realizowane dla potrzeb WSK "PZL Kalisz", WSM Krotoszyn i WSK "PZL Gorzyce". Był to również początek kształcenia kadr naukowych, głównie poprzez realizację prac doktorskich. W następnych latach działalności naukowo – dydaktycznej duże znaczenie miało uczestniczenie dwóch zespołów badawczych w Centralnym Programie Badań Podstawowych 02.20, którego koordynatorem był doc. dr inż. Tadeusz Kalewski. Program badań CPBP był realizowany w latach 1986 – 1990.
            Realizowano następujące tematy:
Temat III.02 "Teoria czujników pneumatycznych zintegrowanych z piezoceramicznym przetwornikiem ciśnienia" – kierownikiem był dr inż. Czesław Janusz Jermak.
Temat IV.07 "Analiza dokładności kół zębatych w oparciu o model współpracy jednostronnej". Kierownikiem był doc. dr inż. Jan Chajda.

           W kolejnych latach prowadzono badania naukowe dzięki finansowaniu przez Komitet Badań Naukowych. Pracownicy Zakładu Metrologii i Systemów Pomiarowych działają prężnie prowadząc każdego roku kilka grantów. Są to granty badawcze, rozwojowe, celowe oraz promotorskie.

           Od 01.01.2010 Kierownikiem Zakładu jest dr hab. inż. Michał Wieczorowski, prof. PP. W okresie od 01.09.2008 do 31.12.2009 był On pełnomocnikiem Dyrektora Instytutu Technologii Mechanicznej do spraw Zakładu Metrologii i Systemów Pomiarowych.
           Od stycznia do czerwca 2012 roku Zakład sukcesywnie przenosił się ze starej siedziby przy ul. Chwiałkowskiego na Wildzie do nowego budynku Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii mieszczącego się przy ul. Jana Pawła II 24. Nowe pomieszczenia pozwalają Zakładowi na poszerzenie bazy dydaktycznej oraz badawczej.

           Od 01.03.2014 na stanowisku Kierownika Zakładu dr hab. inż. Michała Wieczorowskiego, prof. PP. zastąpił dr hab. inż. Czesław Janusz Jermak.